title

Podmienky webu

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVÝCH STRÁNOK

I. Úvodné ustanovenia

Tieto podmienky upravujú prístup k obsahu umiestnenom na webových stránkach www.svet-syrov.sk (ďalej len "webová stránka"), ktorú prevádzkuje spoločnosť Savencia Fromage & Dairy Czech Republic a.s., IČ 44965117, so sídlom Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4, (ďalej len "prevádzkovateľ").

II. Registrácia

1.     Registráciou na webovej stránke získava používateľ webovej stránky (ďalej len "používateľ") prístup k tým častiam a službám webovej stránky, ktoré sú podmienené registráciou na základe rozhodnutia prevádzkovateľa.

2.     Spôsob registrácie a údaje potrebné na registráciu, ako aj na prihlásenie registrovaného Používateľa na Webovú stránku určuje Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť pravidlá registrácie a prístupu na Webovú stránku.

3.     Prevádzkovateľ je oprávnený pozastaviť alebo zrušiť prístup Používateľa na Webovú stránku na základe jeho registrácie v prípade, že registrovaný Používateľ pri používaní Webovej stránky poruší ustanovenia týchto Podmienok alebo právnych predpisov, podmienky súťaže alebo inej akcie organizovanej na Webovej stránke.

4.     Ak sa Používateľ prihlásil na odber noviniek alebo okruhu záujmov, Prevádzkovateľ mu bude zasielať ponuky týkajúce sa služieb, produktov a noviniek a bude sa snažiť vybrať ponuky, ktoré sú pre Používateľa zaujímavé. Ak sa Používateľ odhlási z odberu, zasielanie bude ukončené.

III. Práva a povinnosti Používatelia súvisiace s registráciou na webovej stránke

1.     Používateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať o ukončenie registrácie spôsobom uvedeným na webovej stránke. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zrušiť registráciu Používateľa bez predchádzajúceho upozornenia a bez akejkoľvek náhrady.

2.     Používateľ je povinný zabezpečiť svoje registračné údaje a prístupové údaje poskytnuté na prístup na webovú stránku proti ich zneužitiu inou osobou.

3.     V prípade, že sa na registráciu vyžadujú osobné údaje Používateľa, je Používateľ povinný poskytnúť tieto údaje pravdivo a je povinný informovať Prevádzkovateľa o ich zmene v súlade s osobitnými pravidlami ich aktualizácie stanovenými Prevádzkovateľom. Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov sú uvedené v Informačnom memorande o spracovaní osobných údajov.

4.     Používatelia sú oprávnení umiestniť na webovú stránku svoj vlastný obsah, ak to prevádzkovateľ výslovne umožní (napr. vložením vlastného receptu). V tomto prípade sú Používatelia povinní rešpektovať pravidlá umiestňovania vlastného obsahu stanovené Prevádzkovateľom. Používateľ je oprávnený umiestniť na Webovú lokalitu len obsah, ktorý bol overený a riadne zdokumentovaný Používateľom (napr. pracovný postup, zoznam použitých ingrediencií atď.). Vložením receptu Používateľ zaručuje Prevádzkovateľovi, že neporušuje práva tretích osôb (najmä autorské práva a právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu dobrého mena právnickej osoby). Prevádzkovateľ si vyhradzuje výhradné právo posudzovať obsah príspevkov, najmä pokiaľ ide o ich kvalitu, relevantnosť alebo bezpečnosť, nie je povinný takto umiestnený obsah zálohovať a je oprávnený ho kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez náhrady vymazať.

5.     Ak používateľ dobrovoľne poskytne prevádzkovateľovi akékoľvek informácie alebo iné príspevky (napríklad recepty vrátane fotografií) v súvislosti s používaním webovej stránky, potom používateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ môže takéto príspevky na webovej stránke použiť. Príspevky môže Prevádzkovateľ použiť opakovane, môže ich ľubovoľne upraviť alebo ich nemusí použiť vôbec. Používateľ súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ mohol takéto Príspevky používať aj po tom, ako sa rozhodne zrušiť svoju registráciu na Webovej stránke. Prevádzkovateľ môže recept Používateľa a súvisiace informácie zverejniť aj inou formou, napr. vo forme elektronického newslettera, elektronicky distribuovanej kuchárskej knihy, či už na Webovej stránke alebo na sociálnych sieťach alebo iným podobným spôsobom.

6.     V prípade, že príspevok Používateľa na Webovej stránke obsahuje akékoľvek autorské dielo (napr. fotografie), Používateľ potvrdzuje, že má všetky práva k takémuto dielu a že použitím diela nebudú nijakým spôsobom porušené alebo ohrozené práva tretích osôb, a zaväzuje sa odškodniť Prevádzkovateľa v prípade, že toto vyhlásenie nebude v súlade so skutočnosťou. Ak sú poskytnuté materiály chránené ako duševné vlastníctvo, používateľ udeľuje prevádzkovateľovi nevýhradnú, bezplatnú a časovo a územne neobmedzenú licenciu na ich použitie v súlade s týmito všeobecnými podmienkami používania webovej stránky.

7.     Používateľ ani iné osoby nemajú nárok na žiadnu odmenu za poskytnuté materiály ani za vyhotovenie fotografií, bez ohľadu na to, či ide o autorské dielo alebo nie, a tieto sú Prevádzkovateľovi poskytované bezplatne.

8.     Používatelia nie sú oprávnení obchádzať alebo narúšať softwarovú ochranu webovej stránky alebo narúšať jej prevádzku (najmä zasielaním automaticky generovaných nevyžiadaných správ alebo automaticky generovaných prístupov na webovú stránku).

IV. Ochrana autorského práva

1.     Materiály zverejnené na Webovej stránke majú vo všeobecnosti povahu autorského diela a ako také podliehajú ochrane podľa zákona č. 121/2000 Z. z. (Autorský zákon).

2.     Používatelia sú oprávnení používať diela chránené autorským právom uverejnené na webovej lokalite len na vlastné použitie. Publikovanie alebo šírenie obsahu webovej lokality alebo jej časti je zakázané.

3.     Použitie diel chránených autorským právom uverejnených na webovej stránke v hromadných oznamovacích prostriedkoch vrátane použitia na spravodajské účely je zakázané s výnimkou prípadov, keď Prevádzkovateľ udelí súhlas s takýmto použitím.

4.     Ak Používateľ umiestni obsah na Webovú stránku v súlade s článkom III, odsek 4 alebo ak Používateľ poskytne Prevádzkovateľovi obrazový, textový alebo audiovizuálny materiál prostredníctvom Webovej stránky, Používateľ týmto udeľuje Prevádzkovateľovi nevýhradnú, bezplatnú a časovo a územne neobmedzenú licenciu na použitie takéhoto obsahu alebo materiálu, ak takýto materiál spĺňa znaky autorského diela alebo je inak chránený autorským zákonom, na jeho zverejnenie na príslušnej Webovej stránke. Zároveň udeľuje Prevádzkovateľovi právo prepojiť takýto materiál s inými dielami alebo materiálmi a upraviť ho na účely zverejnenia, napr. vo forme elektronického informačného newslettera, elektronicky distribuovanej kuchárskej knihy, či už na Webovej stránke alebo na sociálnych sieťach, alebo iným podobným spôsobom. Prevádzkovateľ nie je povinný uvádzať autora takéhoto obsahu. Používateľ je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi alebo umiestniť na Webovú stránku len taký obsah alebo materiál, vo vzťahu ku ktorému je oprávnený udeliť Prevádzkovateľovi práva uvedené v tomto odseku. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá Používateľ Prevádzkovateľovi za škodu.

V. Ostatné ustanovenia

1.     Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť tieto Všeobecné podmienky používania webovej stránky, pričom informácia o takejto zmene bude zverejnená na webovej stránke najneskôr 14 dní pred účinnosťou zmeny.

2.     Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek prerušiť alebo ukončiť prevádzku webovej stránky, jej jednotlivých sekcií alebo častí.

3.     Ak webová stránka obsahuje odkaz na iné webové stránky, prevádzkovateľ nezodpovedá za ich funkčnosť.

4.     Tieto Všeobecné podmienky používania webovej stránky prevádzkovanej spoločnosťou Savencia Fromage & Dairy Czech Republic a.s. nadobúdajú účinnosť 20. 6. 2023.