title

Zásady ochrany osobných údajov

V týchto zásadách ochrany osobných údajov sa uvádza, ako sa používajú a chránia vaše osobné údaje, ktoré poskytujete v súvislosti s používaním webových stránok www.svet-syru.cz a www.svet-syrov.sk (ďalej len "webová stránka"), s vašou interakciou s nami (napr. prostredníctvom zákazníckej linky) a s vašou účasťou v spotrebiteľských súťažiach, ktoré organizujeme my alebo naši partneri. Ak na našu webovú stránku pristupujete z mobilného telefónu alebo podobného zariadenia, môžeme spracúvať aj informácie o vašom mobilnom zariadení (technické údaje o vašom mobilnom telefóne atď.).

 

Správcom osobných údajov je spoločnosť Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s., so sídlom Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4, IČO: 449 65 117, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 22154 (ďalej len "Správca" alebo "Savencia").

 

Všetky vaše osobné údaje sa používajú len v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Poskytnutím svojich osobných údajov nám dávate súhlas so spracovaním a správou poskytnutých údajov na účely a za podmienok uvedených nižšie. Všetky osobné údaje, ktoré od vás získame, budú zhromažďované, uchovávané a používané v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len "nariadenie") a zákonom č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v znení neskorších predpisov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej spoločne len "zákon").

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov plnia informačnú povinnosť správcu voči zákazníkom a návštevníkom webovej stránky v zmysle článkov 12, 13 a 14 nariadenia.

 

A.     Čo zbierame?

Osobné údaje sú informácie, ktoré vás môžu identifikovať ako živú osobu, a to buď samy o sebe, alebo v kombinácii s inými informáciami.

 

Správca môže zhromažďovať a spracúvať vaše osobné údaje:

•              Identifikačné údaje, tieto údaje zahŕňajú najmä: meno, priezvisko, dátum narodenia,

•              Kontaktné údaje, tieto údaje zahŕňajú najmä: korešpondenčnú adresu, e-mail, telefónne číslo;

•              Technické údaje, tieto údaje zahŕňajú najmä: informácie o vašich návštevách webovej stránky a zdrojoch, z ktorých ste na ňu pristupovali (súbory cookie atď.);

•              Profilové údaje, tieto údaje zahŕňajú najmä: vaše heslo na prístup k vášmu zákazníckemu účtu, vaše záujmy, preferencie, údaje týkajúce sa služieb a produktov, ktoré od nás požadujete, spätnú väzbu, výsledky v súťažiach organizovaných správcom, históriu vašej interakcie v rámci webovej stránky;

•              Marketingové údaje, tieto údaje zahŕňajú najmä: vaše preferencie v súvislosti s marketingovými materiálmi správcu a preferovaný spôsob komunikácie;

•              Telefonické záznamy (pri kontakte so spoločnosťou Savencie prostredníctvom zákazníckej telefónnej linky)

 

Nebudeme zhromažďovať žiadne citlivé alebo takzvané "špeciálne" kategórie vašich osobných údajov, ani od vás nebudeme takéto údaje požadovať.

 

Vo všeobecnosti zhromažďujeme a získavame osobné údaje priamo od vás v dôsledku vašej interakcie s nami a v dôsledku vašej registrácie a následnej aktivity na webovej stránke. Technické údaje sa môžu zhromažďovať na základe vašej návštevy webovej stránky spôsobom opísaným nižšie v časti Technické údaje a údaje o návšteve webovej stránky týchto zásad.

 

Beriete na vedomie, že odmietnutie poskytnutia osobných údajov v prípadoch, keď je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy medzi nami alebo v prípadoch, keď sme povinní spracúvať vaše osobné údaje na splnenie nami uloženej zákonnej povinnosti, môže mať za následok neplnenie nášho zmluvného vzťahu.

 

 

B.     Dôvody spracovania osobných údajov

 

Hlavným dôvodom, prečo spracúvame vaše osobné údaje, je správa vašich zákazníckych účtov pre naše služby, poskytovanie služieb a produktov, o ktoré ste prejavili záujem, umožnenie účasti na spotrebiteľských súťažiach a podujatiach, ktoré organizujeme, a zabezpečenie a neustále zlepšovanie bezpečnosti našich služieb, a teda aj vašich údajov.

 

Účely a právny základ spracovania osobných údajov Spracovanie osobných údajov:

 

a) bez súhlasu

 

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj bez vášho súhlasu v súlade s platnými právnymi predpismi v týchto prípadoch

 

•               spracúvanie, ktoré je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo na konanie vedúce k uzavretiu zmluvy (predzmluvné vzťahy)

•               spracovanie, ktoré je nevyhnutné na splnenie právnych (zákonných) povinností vyplývajúcich pre nás zo všeobecne záväzných právnych predpisov

•               spracovanie je nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov.

 

Plnenie zmluvy

Vaše identifikačné a kontaktné údaje môžeme použiť na uzavretie a plnenie zmluvy, okrem iného:

-       predzmluvné rokovania;

-       našu komunikáciu týkajúcu sa plnenia zmluvy;

-       akékoľvek rokovania o sporoch alebo nárokoch vyplývajúcich zo zmluvy;

 

 

Dodržiavanie zákonných povinností

Vaše osobné údaje spracúvame v obmedzenom rozsahu aj na účely plnenia účtovných a daňových povinností, ktoré nám ukladajú platné právne predpisy.

 

Oprávnený záujem

Vaše osobné údaje spracúvame aj na základe nášho oprávneného záujmu, ktorým je:

-       náš záujem poskytovať vám informácie, ktoré môžu byť pre vás relevantné - napríklad vás môžeme informovať o vašich preferovaných produktoch alebo receptoch, ak ste ako registrovaný zákazník prejavili záujem o konkrétny produkt alebo kategóriu receptov;

-       náš záujem na zabezpečení vzájomnej komunikácie - t. j. aby sme mohli odpovedať na vaše otázky alebo požiadavky, ak nás kontaktujete prostredníctvom linky služieb zákazníkom alebo e-mailom či bežnou poštou;

-       náš záujem o zlepšenie kvality našich produktov a služieb;

-       náš záujem chrániť a presadzovať naše práva - t. j. predchádzať podvodným praktikám, predchádzať a zamedziť porušovaniu našich zmluvných podmienok, na účely vymáhania akýchkoľvek nárokov a na zabezpečenie ochrany našich zákonných práv);

 

b) so súhlasom

 

V prípade spracúvania, ktoré nemožno zaradiť pod vyššie uvedené účely, môžeme spracúvanie vykonať na základe vášho platného súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý si od vás vyžiadame.

 

Na účely zasielania obchodných oznámení (e-mailový marketing) spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu. Ak nám súhlas neudelíte a ste registrovaným používateľom webovej stránky, môžeme vám zasielať obchodné oznámenia (alebo vám volať v rámci telemarketingu) bez vášho súhlasu. V každom prípade však budete mať vždy možnosť vyjadriť súhlas alebo námietku proti tomuto spracovaniu. Udelenie súhlasu je vždy vyjadrením vašej slobodnej a dobrovoľnej vôle a máte právo svoj súhlas kedykoľvek čiastočne alebo úplne odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

 

Spoločnosť Savencia vás požiada o súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v nasledujúcich prípadoch:

-       pri registrácii svojho účtu

-       keď sa prihlásite na odber nášho informačného bulletinu

-       tento zoznam môže byť aktualizovaný.

 

Ak povolíte používanie údajov o polohe na webovej stránke, môžeme tiež použiť polohu vášho zariadenia, aby sme vám poskytli väčší používateľský komfort a relevantnejšie ponuky tovaru a služieb. Takto zhromaždené údaje môžeme použiť aj na zasielanie obchodných oznámení na mieru. Ak si to neželáte, môžete sa jednoducho úplne odhlásiť zo zasielania obchodných oznámení.

MÔŽETE KEDYKOĽVEK VZNIESŤ NÁMIETKU PROTI SPRACOVANIU NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU A VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SA NA TENTO ÚČEL NEBUDÚ ĎALEJ SPRACÚVAŤ.

 

V rámci spracúvania osobných údajov nami bude prebiehať automatizované spracúvanie údajov vrátane profilovania, ktoré pozostáva zo štatistického a analytického spracúvania údajov. V rámci tohto spracúvania bude dotknutá osoba automaticky zaradená do skupín používateľov a následne jej budú Správcom zasielané cielené ponuky tovaru a služieb. Toto rozhodovanie však nemá žiadne právne účinky na dotknuté osoby.

 

Účasť na spotrebiteľských súťažiach

 

Savencia príležitostne organizuje spotrebiteľské súťaže, ktorých sa môžu zúčastniť všetky fyzické osoby staršie ako 18 rokov alebo len registrovaní používatelia webovej stránky.

 

V prípade vašej účasti v spotrebiteľskej súťaži bude Savencia spracúvať vybrané osobné údaje na účely vašej registrácie ako účastníka súťaže a ďalšej administrácie vašej účasti v súťaži a na účely plnenia povinností vyplývajúcich z daňových alebo iných predpisov. Ak je to uvedené v príslušných pravidlách spotrebiteľskej súťaže, vaše osobné údaje budú spracúvané aj na marketingové účely.

 

Právnym základom pre spracovanie vašich osobných údajov, ak sa zúčastníte spotrebiteľskej súťaže, je:

 

-       plnenie zákonných povinností spoločnosti Savencia ako Správcu údajov,

-       Váš súhlas (ak bol udelený).

 

C.     Ako používame súbory cookie?

 

Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa ukladá a načítava počas vašej návštevy našej stránky. Súbor cookie sa môže používať aj pri čítaní e-mailov atď.

 

Prečo používame súbory cookie?

 

V závislosti od vášho výberu sa súbory cookie používajú na:

·      určovanie najrelevantnejších reklám v reálnom čase na základe vášho pohybu po našej stránke

·      ponuka obsahu, ktorý zodpovedá vašim záujmom.

·      analýza návštevnosti a výkonnosti webových stránok (štatistiky, ukladanie údajov z vášho zariadenia, vykonávanie bezpečnostných opatrení).

·      poskytovanie služieb súvisiacich so sociálnymi sieťami

 

Ako nastavím výber súborov cookie?

 

Súbory cookie si môžete vybrať podľa kategórie. Vždy sa ukladajú len súbory cookie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na správne fungovanie webovej stránky.

 

Máte niekoľko možností:

·      Prijať všetky súbory cookie: používajú sa všetky kategórie súborov cookie

·      Odmietnuť všetky súbory cookie okrem tých, ktoré sú nevyhnutne potrebné.

·      Nastavenie súborov cookie prijatím alebo neprijatím požadovaných kategórií

 

Po šiestich mesiacoch vás opäť požiadame o nastavenie vašich preferencií.

 

Podrobnosti o jednotlivých súboroch cookie nájdete kedykoľvek v časti "Nastavenia súborov cookie" alebo kliknutím na tlačidlo spinky v čiernom krúžku v rohu stránky.

 

 

Ako dlho sa súbory cookie uchovávajú?

 

Každý súbor cookie má vlastnú životnosť, maximálne 13 mesiacov.

 

Dobu uchovávania jednotlivých súborov cookie môžete kedykoľvek skontrolovať kliknutím na tlačidlo spinky v čiernom krúžku v rohu stránky na našej webovej stránke alebo prostredníctvom Nastavení súborov cookie.

 

Aké sú súbory cookie tretích strán na našej webovej stránke?

 

Ak súbory cookie odosielajú a používajú partneri, riadia sa ich zásadami ochrany osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste si tieto zásady prečítali priamo na ich webových stránkach.

 

Partnerské aplikácie na našej webovej stránke:

Niektoré funkcie našej webovej stránky pochádzajú od našich partnerov. Umožňujú vám zdieľať obsah s týmito partnermi podľa vašich preferencií. Umožňujú nám tiež poskytovať vám reklamu, ktorá zodpovedá vašim záujmom. To je prípad funkcií od partnerov, ako je Facebook alebo Google.

 

Používame súbory cookie na iných webových stránkach?

 

Naše reklamy na iných webových stránkach a v aplikáciách môžu obsahovať súbory cookie, ktoré nám umožňujú:

·      Vypočítať sumu, ktorá sa má vyplatiť našim partnerom

·      Generovanie štatistík zobrazení a kliknutí na tento obsah

·      Prispôsobenie prezentácie svet-syru.cz, ak kliknete na našu reklamu

 

 

D.  Prepojenie webovej stránky so sociálnymi sieťami a reklamnými nástrojmi, štatistická analýza

 

Na účely štatistickej analýzy používania našej webovej stránky používame služby Google Adwords, Google Tag Manager, Google Analytics, Facebook Pixel, a teda aj súbory cookie, ktoré nám umožňujú analyzovať vaše správanie pri prehliadaní webovej stránky. To nám umožňuje zlepšovať kvalitu našej webovej stránky a jej obsahu. Zisťujeme, ako sa Webová stránka používa, aby sme mohli neustále optimalizovať našu ponuku.

 

Facebook pixel

Na našej webovej stránke používame reklamný nástroj Facebook pixel od spoločnosti Facebook Ireland, Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Harbour, Dublin 2, Írsko, na tieto účely:

 

a) meranie a analýza aktivity na našej webovej stránke

b) Cielenie a meranie reklamy na Facebooku

c) pokročilé párovanie

 

Facebook pixel nám umožňuje merať a lepšie pochopiť akcie, ktoré návštevníci vykonávajú na našej webovej stránke. Tieto informácie nám umožňujú lepšie zacieliť naše reklamy tak, aby sa zobrazovali len relevantné reklamy, ktoré potom môžeme merať a analyzovať. Okrem toho nám tento nástroj umožňuje nastaviť tzv. pokročilé párovanie. Funguje to tak, že určité údaje o návštevníkoch našej Webovej stránky môžeme odovzdať spoločnosti Facebook, aby sme ešte viac zlepšili relevantnosť našich reklám. Pred odoslaním sú tieto údaje zašifrované (hashované), aby sa zabezpečila ich maximálna ochrana. Facebook ich však môže spárovať s používateľmi tejto sociálnej siete, a to konkrétne na účely cielenia našej reklamy. Údaje, ktoré takto prenášame do Facebooku, sú údaje, ktoré zadávate do formulárov na našej webovej stránke (napr. kontaktný formulár atď.).

 

Google AdWords a sledovanie konverzií Google

 

Používame online nástroj "Google AdWords" a sledovanie konverzií ako jeho súčasť. Sledovanie konverzií Google je analytická služba, ktorú poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited ("Google"), spoločnosť založená a prevádzkovaná podľa írskych zákonov (registračné číslo: 368047) so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko ("Google", dcérska spoločnosť spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Keď kliknete na reklamu umiestnenú spoločnosťou Google, do vášho počítača sa umiestni súbor cookie na sledovanie konverzií. Tieto súbory cookie sa uchovávajú 30 dní, neobsahujú žiadne osobné údaje, a preto sa nepoužívajú na identifikáciu osôb.

 

Ak kliknete na odkaz na našich webových stránkach a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, spoločnosť Google a my budeme môcť rozpoznať, že ste klikli na reklamu a boli ste presmerovaní na túto stránku. Každý zákazník služby Google AdWords dostane iný súbor cookie. Nie je preto možné, aby sa súbory cookie sledovali na všetkých webových stránkach zákazníkov služby AdWords.

 

Informácie zozbierané pomocou súboru cookie konverzie sa používajú na vytváranie štatistík konverzií pre zákazníkov AdWords, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Zákazníci sa tu dozvedia celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu, boli presmerovaní na stránku sledovania konverzií a zapojili sa napríklad do súťaže. Nezískavajú však žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť na osobnú identifikáciu používateľa.

 

Používanie súborov cookie môžete prostredníctvom tohto nástroja odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači, ale upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webovej stránky;

 

Ďalšie informácie, ako aj vyhlásenie spoločnosti Google o ochrane osobných údajov nájdete na adrese: www.google.com/policies/technologies/ads/  & https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

 

Správca značiek Google

 

Na našej webovej stránke používame Google Tag Manager od spoločnosti Google. Google Tag Manager je riešenie, ktoré umožňuje obchodníkom spravovať značky webových stránok prostredníctvom jedného rozhrania. Samotný Google Tag je doména bez súborov cookie a nezhromažďuje žiadne osobné údaje. Google Tag Manager spúšťa ďalšie nástroje, ktoré zasa môžu zhromažďovať údaje. Google Tag Manager nemá prístup k týmto údajom. Ak bola vykonaná deaktivácia na úrovni domény alebo súborov cookie, táto deaktivácia zostáva platná pre všetky nástroje na sledovanie implementované pomocou aplikácie Google Tag Manager.

 

Služba Google Analytics

 

Na našej webovej stránke používame službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Služba Google Analytics používa "cookies", čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako ju používatelia používajú. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní našej webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Ak je však na našej webovej stránka aktivovaná anonymizácia IP, spoločnosť Google vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore vopred skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a až tam sa skráti. Spoločnosť Google použije tieto informácie v našom mene na účely vyhodnotenia vášho používania webovej stránky, zostavenia správ o činnosti webovej stránky a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej stránky a používaním internetu prevádzkovateľom webovej stránky. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nebude spájať s inými údajmi poskytnutými spoločnosťou Google.

 

Na našej webovej stránke používame službu Google Analytics s rozšírením "_anonymizeIp()". To znamená, že IP adresy sa spracúvajú v skrátenej podobe, čo znamená, že ich nemožno priamo spojiť s osobou.

 

Spracovaniu vašich údajov službou Google Analytics môžete zabrániť týmito spôsobmi:

 

-       zabrániť ukladaniu súborov cookie výberom príslušného nastavenia vo svojom prehliadači; upozorňujeme však, že v takom prípade nebudete môcť používať všetky funkcie našej webovej stránky;

-       Stiahnite si a nainštalujte modul prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en alebo

-       ak chcete zabrániť tomu, aby služba Google Analytics v budúcnosti zhromažďovala údaje na našej webovej stránke, môžete do svojho prehliadača umiestniť súbor cookie na odhlásenie kliknutím na tento odkaz (stránka sa znovu načíta a vy budete automaticky presmerovaní na začiatok stránky). Upozorňujeme, že súbor cookie na odhlásenie musíte aktivovať v každom prehliadači, ktorý používate na všetkých svojich koncových zariadeniach, a v prípade potreby ho tiež znovu aktivovať po odstránení všetkých súborov cookie v prehliadači.

 

Viac informácií o podmienkach používania služby Google Analytics a ochrane údajov nájdete na stránke https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cz/.

alebo https://policies.google.com/?hl=cs&gl=de

 

CookieBot

Cookiebot je aplikácia na správu súhlasu so súbormi cookie a ochrany osobných údajov na webových stránkach. Je navrhnutá tak, aby pomáhala webovým stránkam dodržiavať predpisy o ochrane súkromia a údajov, ako je napríklad všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) v Európskej únii.

Cookiebot poskytuje webovým stránkam nástroje na zobrazenie informácií o používaní súborov cookie vrátane ich typu, účelu a dátumu skončenia platnosti. Webovým stránkam tiež umožňuje získať súhlas používateľov s používaním súborov cookie, a to buď prostredníctvom výslovného súhlasu (napríklad kliknutím na tlačidlo "Súhlasím"), alebo implicitného súhlasu (napríklad pokračovaním v prehliadaní webovej stránky).

Jednou z kľúčových funkcií aplikácie Cookiebot je automatické skenovanie webových stránok, ktoré identifikuje a zobrazuje informácie o súboroch cookie použitých na stránke. To pomáha webovým stránkam získať prehľad o tom, aké súbory cookie používajú a či sú v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov.

Pomocou aplikácie Cookiebot majú používatelia väčšiu kontrolu nad tým, aké súbory cookie sa ukladajú v ich zariadení a ako sa používajú. Webové stránky musia byť transparentné, pokiaľ ide o používanie súborov cookie, a musia používateľom umožniť jednoduchú správu ich súkromia a preferencií súborov cookie.

Cookiebot používajú mnohé webové stránky na celom svete, aby im pomohol dodržiavať zákony a poskytol používateľom väčšiu transparentnosť a kontrolu nad ich súkromím.

Viac informácií nájdete na adrese: https://cookiebot.com/

 

Funkcia "sociálneho prihlásenia" na Facebooku:

Ak sa rozhodnete použiť svoje konto na Facebooku na uľahčenie vytvorenia zákazníckeho účtu, súhlasíte s tým, že nám poskytnete určité informácie zo svojho profilu. Ide len o vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu a dátum narodenia. Tieto informácie sa používajú len na uľahčenie vytvorenia vášho účtu. Ďalšie informácie nájdete tu: https://fi-fi.facebook.com/privacy/explanation.

 

 

E.      Čas spracovania

 

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame po dobu nevyhnutnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a po dobu, po ktorú je Savencia ako Správca povinná uchovávať údaje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu, na ktorú ste nám udelili súhlas so spracovaním. V ostatných prípadoch sa doba spracovania odvíja od účelu spracovania alebo je určená právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

 

Osobné údaje spracúvame v súlade s účelom a právnym základom ich spracovania počas nasledujúceho obdobia:

 

•       Plnenie zmluvného vzťahu - po dobu trvania konkrétneho zmluvného vzťahu a následne po dobu trvania zákonných premlčacích lehôt, v tomto prípade maximálne po dobu 10 rokov odo dňa plnenia príslušného zmluvného vzťahu alebo uplynutia inej zákonnej lehoty na archiváciu

•       Spracovanie osobných údajov na základe súhlasu (napr. zasielanie obchodných oznámení a obsahových newsletterov - až do odvolania súhlasu,

•       Účtovné a daňové účely - 10 rokov od kalendárneho roka nasledujúceho po roku dodania

•       Zlepšenie kvality poskytovaných služieb a rozvoj nových služieb - max. 2 roky

•       Analýza a meranie vašej aktivity na webovej stránke, analýza vašich preferencií a zobrazovania obsahu - max. 6 mesiacov

•       Prevzatie a doručenie výhier v spotrebiteľských súťažiach - za čas potrebný na vyhodnotenie a vyžrebovanie súťaže a zabezpečenie doručenia výhier

•       Odpovedanie na váš dotaz - tak dlho, ako je to potrebné na zodpovedanie vášho dotazu/vyriešenie vašej požiadavky

 

F.      Bezpečnosť osobných údajov

 

Osobné údaje sú spracúvané v elektronickej forme automatizovanými prostriedkami alebo v papierovej forme neautomatizovanými prostriedkami zamestnancami spoločnosti Savencia a zamestnancami oprávnených spracovateľov.

 

Osobné údaje sú uložené na zabezpečených serveroch v IT systémoch. V prípade prenosu osobných údajov mimo Európskej únie sa správca zaväzuje, že od spracovateľa prijme primerané záruky a zároveň, že zmluvné doložky týkajúce sa takéhoto prenosu a spracovania osobných údajov budú štandardné. Savencia prijala primerané technické a organizačné opatrenia proti strate a zničeniu osobných údajov a proti prístupu, zmene alebo šíreniu neoprávnených osôb.

 

Prístup k vášmu zákazníckemu účtu a vernostnému programu je možný len po zadaní vášho osobného hesla. Je nevyhnutné, aby ste svoje prístupové údaje neposkytovali tretím stranám a po ukončení používania svojho zákazníckeho účtu vždy zatvorili okno webového prehliadača, najmä ak počítač používate spolu s inými používateľmi. Spoločnosť Savencia nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie použitých hesiel, pokiaľ túto situáciu priamo nespôsobila.

 

 

G.     Spracovatelia a príjemcovia osobných údajov

 

Spoločnosť Savencia môže poveriť spracovaním osobných údajov spracovateľa. Aktuálny zoznam všetkých spracovateľov je uvedený nižšie a môže byť priebežne aktualizovaný. Títo spracovatelia zhromažďujú osobné údaje registrovaných zákazníkov alebo odberateľov informačného bulletinu.

 

Zoznam spracovateľov:

 

-       Premium Bananas s.r.o. (dodávateľ IT)

-       Go digital! s.r.o. (služby call centra)

 

 

Osobné údaje sa môžu poskytnúť aj iným spoločnostiam, ktoré Správca využíva na pomoc pri svojich obchodných činnostiach, ako sú poskytovatelia IT služieb alebo marketingové agentúry. Prístup k osobným údajom a ich spracúvanie takýmito tretími stranami sa vždy vykonáva na základe zmluvy o spracúvania osobných údajov a za podmienok stanovených v právnych predpisoch.

 

 

 

H.     Informácie o online prítomnosti správcu na sociálnych sieťach

 

Savencia spravuje niekoľko online zastúpení na sociálnych sieťach a platformách, ako sú Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram aby mohla komunikovať s aktívnymi používateľmi a informovať ich o svojom portfóliu produktov a služieb. Na tento účel Savencia využíva technické platformy a služby ponúkané prevádzkovateľmi. Na sociálnych sieťach a iných externých platformách platia vlastné ustanovenia príslušných prevádzkovateľov o ochrane osobných údajov, a to aj v prípade, že príslušný používateľ prostredníctvom nich šíri informácie.

 

V súvislosti s online prezentáciami môžeme byť považovaní za spoločného správcu pre určité spracovanie údajov spolu s príslušným poskytovateľom online prezentácie. Svoje námietky, návrhy alebo uplatnenie práv preto môžete adresovať tak príslušnému poskytovateľovi, ako aj nám. V súčasnosti využívame týchto poskytovateľov:

 

-       Facebook (vrátane Facebook Business Manager) spoločnosti Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko ("Meta");

-       Twitter of Twitter International Company, 1 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Írsko;

-       Pinterest by Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írsko.

-       WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko

-       Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94107, USA

 

Radi by sme vás informovali, že služby tu uvedených sociálnych sietí a platforiem, ako aj ich funkcie používate na vlastné riziko. To sa týka najmä používania interaktívnych funkcií (napr. komentovanie, zdieľanie, hodnotenie atď.). Údaje, ktoré o vás sociálne siete v tejto súvislosti zhromažďujú a spracúvajú, sa môžu prenášať do krajín mimo Európskej únie. Aké informácie prevádzkovatelia zhromažďujú a ako ich používajú, je spravidla opísané v príslušných zásadách ochrany osobných údajov. Nájdete tam aj informácie o tom, ako kontaktovať prevádzkovateľa a ako nastaviť reklamy na jednotlivých platformách:

 

na Facebooku: http://www.facebook.com/about/privacy

Na Twitteri: http://twitter.com/privacy

na Pinterest: https://www.pinterest.de/settings/privacy

na WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy

na Instagrame: https://privacycenter.instagram.com/policy/

 

Upozorňujeme tiež, že nemáme konkrétne informácie o tom, ako prevádzkovatelia sociálnych sietí používajú údaje z návštev príslušných stránok na vlastné účely, do akej miery sú aktivity na stránkach priradené jednotlivým používateľom, ako dlho sa údaje uchovávajú a či sa údaje z návštev príslušných stránok poskytujú tretím stranám.

 

I.       Práva dotknutých osôb

Spoločnosť Savencia pri zhromažďovaní, spracúvaní a uchovávaní vašich osobných údajov dbá na ochranu vašich práv, ktoré vyplývajú z príslušných ustanovení zákona. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte nárok na nižšie uvedené práva, ktoré môžete uplatniť podľa vlastného uváženia:

 

•       právo na prístup k vašim osobným údajom - kde nás môžete požiadať o bezplatné informácie o spracovaní vašich osobných údajov.

•       právo na prenosnosť údajov - t. j. právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje inému správcovi.

 

V prípade spracovania vykonávaného na základe vášho súhlasu máte právo kedykoľvek svoj súhlas čiastočne alebo úplne odvolať s účinkami do budúcnosti. Bez príslušného súhlasu už nebudeme vykonávať predmetné spracovanie. Svoj súhlas môžete odvolať na nižšie uvedenej e-mailovej alebo poštovej kontaktnej adrese. Odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

Ak sa domnievate alebo zistíte, že Správca alebo ním poverené tretie strany spracúvajú vaše osobné údaje spôsobom, ktorý je v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi, najmä ak sú vaše osobné údaje nepresné, neúplné alebo ak sa spracúvajú na daný účel bez primeraného právneho základu, môžete nás požiadať, aby sme:

 

•       opraviť a/alebo doplniť nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú.

•       vymazať vaše osobné údaje - najmä ak vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené.

•       alebo obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov - najmä ak spochybňujete presnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie nezákonné a odmietate vymazať osobné údaje a namiesto toho žiadate obmedziť ich používanie alebo ak už nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale vy ich potrebujete na určenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov

 

Máte tiež právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov spoločnosťou Savencia ako správcom vašich osobných údajov. Túto námietku môžete vzniesť buď písomne na adresu sídla spoločnosti Savencia, alebo elektronicky na túto e-mailovú adresu: info@savencia-fd.info.

 

Máte tiež právo podať sťažnosť proti spracúvaniu vašich osobných údajov príslušnému orgánu na ochranu osobných údajov. Príslušným orgánom na spracovanie osobných údajov Správcom je Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

 

V súvislosti s uplatňovaním vašich práv a v prípade akýchkoľvek otázok alebo informácií týkajúcich sa nakladania s osobnými údajmi v rámci spoločnosti Savencia kontaktujte Správcu na adrese:  info@savencia-fd.info  alebo písomne na adresu: Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s., Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4.

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú platné od 20.6.2023.